Liberale Vrouwen biedt activiteiten en vorming aan met de bedoeling zowel de persoonlijke talenten en vaardigheden als de bewuste, actieve maatschappelijke participatie te ontwikkelen en te stimuleren, en waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen individuele vrijheid en sociale verantwoordelijkheid.

 

Zij richt zich tot alle vrouwen die zich aangesproken voelen tot het vrijwilligerswerk dat Liberale Vrouwen organiseert via de afdeling.

 

Essentieel is het deelnemen en samenwerken in groep, het vormen van netwerken, het beleven van cultuur en ontspanning in de vrije tijd, het ontmoeten van mensen in open dialoog, het zelf opnemen van verantwoordelijkheden.

 

Liberale Vrouwen ijvert voor een democratische samenleving zonder dogmaʼs gefundeerd op vrijheid en gelijke kansen voor iedereen. De fundamentele liberale waarden van vrijheid en gelijkheid scheppen ruimte voor vrij denken en vrij onderzoek en diversiteit in denken en handelen.